Årsplan

ÅRSPLAN 2017 -2018

Liv og latter
Leik og læring

Målsetting: 
I Purktrøa skal vi sikre barnet gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

Årets hovedtema: MATERIALER – med 6 fordypningstema fordelt utover året

Vi ønsker at barna skal presenteres for mange ulike materialer, og erfare at ulike materialer har mange bruksområder og egenskaper.

Ulike materialer kan gi oss inspirasjon og gjøre oss nysgjerrige. De kan åpne opp for kreativitet og skapertrang. Vi tenker at å leke seg seg med ulike materialer, og få bruke fantasien fritt, er utviklende og åpner opp for å tenke utenfor «boksen».
Materialer gir også rom for utforskende samtaler, refleksjoner, og å skape forståelse og mening sammen med barna.

Vi bruker naturen rundt  oss og finner materialer i nærmiljøet og i barnehagen. Gjenbruk og bærekraftig utvikling står sentralt for oss.

MÅL:

Vi mener at lek med materialer særlig kan gi barna mestringsopplevelser, når man legger til grunn at det ikke jobbes etter noen fasit i utforskingen. Ved å jobbe med et materiale i små grupper vil barna få mulighet til samarbeid og å oppleve et fellesskap der de kan bli oppmerksomme på hverandres styrker og utfordringer. Slike situasjoner mener vi kan bidra til samhold og omsorg for hverandre og materialene vi omgir oss med.

Våre 6 fordypningstema:

Målet er at vi skal jobbe med ulike materialer knyttet til temaet vi jobber med.
Aug:            Bli kjent og trygg i barnehagen
Sept – okt:  DYR
Nov – des:   KUNST
Jan  – feb:   KROPP
Mar – apr:   VANN
Mai – jun:   MUSIKK

Rammeplanen for barnehagen fastslår at barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Personalet skal sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser. Personalet skal sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring.

Vi i Purktrøa tror at inndeling i små grupper, et vidt spekter av ulike materialer som kan utforskes med alle sanser, voksne som støtter, oppmuntrer, deltar, fantaserer og undrer seg sammen med barna, gir gode rammer for barn å bli trygge, erfare, reflektere og mestre i.

 

Årsplan forside 2016 – 2017

Årsplan innside 2016 – 2017